[–] WhoreOfBabylon 0 points 0 points (+0|-0) ago 

I feel like this kitten wants to talk to me about diabetus.