1
6

[–] 800_pound_gorrilla 1 points 6 points (+7|-1) ago 

REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

9
-8

[–] [deleted] 2 points 3 points (+5|-2) ago 

[Deleted]

6
-5

[–] [deleted] 0 points 3 points (+3|-0) ago 

[Deleted]

6
-4