0
1

[–] WhiteRonin 0 points 1 points (+1|-0) ago 

This was interesting! Thanks