0
1

[–] 7213365? 0 points 1 points (+1|-0) ago 

500+ upvotes, shit got serious.