0
2

[–] wgib 0 points 2 points (+2|-0) ago 

Retard

0
2

[–] BentAxel 0 points 2 points (+2|-0) ago 

Salon isn't a source.

0
0

[–] Joker68 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Take this bullshit back to plebitt you faggot