0
1

[–] Joker68 0 points 1 points (+1|-0) ago 

Fake news