0
0

[–] WhiteyWhiteman 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Fuck california.