[–] PuttitoutIsGone 0 points 0 points (+0|-0) ago 

....also, no niggers.