0
1

[–] Kleyno 0 points 1 points (+1|-0) ago 

Time to abandon ship then.

0
1

[–] Fambida 0 points 1 points (+1|-0) ago