0
4

[–] Sragwaven 0 points 4 points (+4|-0) ago 

0
3

[–] Fambida 0 points 3 points (+3|-0) ago 

Kotaku. Ew. No.