[–] [deleted] 0 points 3 points (+3|-0) ago 

[Deleted]

[–] [deleted] 0 points 3 points (+3|-0) ago 

[Deleted]

[–] [deleted] 0 points 2 points (+2|-0) ago 

[Deleted]

0
2

[–] toats [S] 0 points 2 points (+2|-0) ago 

Yeah it doesn't sound tasty.