[–] KosherHiveKicker 0 points 0 points (+0|-0) ago