0
2

[–] plankO 0 points 2 points (+2|-0) ago 

Colorized version

0
0

[–] KosherHiveKicker 0 points 0 points (+0|-0) ago