0
1

[–] korisnik 0 points 1 points (+1|-0) ago 

Bay of Kotor, Montenegro

0
0

[–] Reow [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Correct!