0
1

[–] carlip 0 points 1 points (+1|-0) ago 

0
0

[–] mathiasmatthewssmith 0 points 0 points (+0|-0) ago 

lmao too funny