[–] 16038122? 0 points 0 points (+0|-0) ago 

[–] 16037860? 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Thank you Captain Obvious.