0
1

[–] FakeNewzIsFake 0 points 1 points (+1|-0) ago 

Vizsla, how old? 12?

0
0

[–] KatHarzso [S] 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Going on ten.