0
1

[–] BobbyHillbilly 0 points 1 points (+1|-0) ago 

TIL No shit sherlock holms