0
0

[–] IIJOSEPHXII 0 points 0 points (+0|-0) ago 

So are whites