0
0

[–] 7882697? 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Soros BTFO!