0
2

[–] RJKH 0 points 2 points (+2|-0) ago 

That is fucking THOROUGH.

0
0

[–] Eleuthero 0 points 0 points (+0|-0) ago 

Yeah, I'm blown away. CHEEZAS!